Petrovsko 1, 49234 Petrovsko
Tel: 049/348-196

Vijesti

Događanja


pregled događanja

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko


Rezultati

Javna objava Nacrta gospodarenja otpadom20.12.2017.


R E P U B L I K A    H R V A T S K A
 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
               OPĆINA PETROVSKO
              OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:351-01/17-01/03
URBROJ:2140/03-02-17-6
Petrovsko, 18. prosinac 2017.


            Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („ Narodne novine“ broj 94/13) i članka  47. Statuta Općine Petrovsko  («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 10/13.),  načelnik Općine Petrovsko,  donosi slijedeći


Z A K L J U Č A K 



 1. Utvrđuje se nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Petrovsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine (dalje u tekstu: Plan) te se objavljuje radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

 2. Javni uvid u nacrt Plana trajat će 32 kalendarska dana, počinje će 19. prosinca 2017. godine, a završava 19. siječnja 2018. godine.

 3. Obavijest o javnoj objavi nacrta Plana objavit će se na oglasnoj ploči Općine Petrovsko, web-stranici Općine.

 4. Javni uvid u nacrt Plana može se izvršiti u prostorijama Upravnog odjela Općine Petrovsko, Petrovsko 1, u radno vrijeme svakog radnog dana od 8,00 do 14,30 sati i na mrežnim stranicama Općine Petrovsko www.petrovsko.hr

 5. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na nacrt Plana u pisanom obliku građani mogu dostavljati u Jedinstveni Upravni odjel Općine Petrovsko do zaključivanja javne rasprave.                                                                                    
  OPĆINSKI NAČELNIK: 
  Ivan Šanjug dipl. ing.


 


 



Objavljeno: 20.12.2017.


 • ikona
  dividerikona
  dividerikona
  dividerikona
  divider